Hybu Heddwch ar Lefel Ewropeaidd

Adroddiad gan Tomos Salmon a Tomos Evans ar eu hymwleiad â chyfarfod canghennau Ewropeaidd Cymdeithas y Cymod Ryngwladol, gwanwyn 2015

Cawsom yr anrhydedd yn ddiweddar i fynychu cynhadledd Ewropeaidd flynyddol Cymdeithas y Cymod ym Mremen, yr Almaen. Roeddem yno am benwythnos estynedig o’r 10fed i’r 12fed o Ebrill. Hysbysebwyd y cyfle i ni fynychu’r gynhadledd drwy’r Urdd, mudiad sy’n agos iawn at ein calonnau, a phan ddarganfyddon ein bod wedi’n derbyn, roeddem yn edrych ymlaen yn arw at gael cyfarfod â gweddill y criw a thrafod sut byddai’n bosibl i ni, fel pobl ifanc Cymru, ddefnyddio’r hyn a ddarganfyddem yn yr Almaen er mwyn cyflwyno dulliau heddychlon i ddatrys ein problemau yn ein gwlad ein hunain.

Roedd y ddau ohonom yn teimlo, yn ogystal â’r ddau arall a fynychodd y daith gyda ni sef Rhun Dafydd (Llywydd yr Urdd) a Ffion Morgan (o Ben-y-Bont-ar-Ogwr), fod angen i bobl ifanc Cymru ddysgu mwy am sut mae datrys eu problemau mewn ffyrdd di-drais ac fe gafodd Rhun y syniad o greu cangen o Gymdeithas y Cymod ym Mhrifysgol Aberystwyth gyda’r posibilrwydd o greu canghennau eraill i bobl ifanc yn rhannau eraill o Gymru yn y dyfodol. Ymysg y testunau a drafodwyd yn y gynhadledd oedd arfau niwclear, dad-filwro ac addysg am heddwch.

Roedd y siaradwr gwadd yn y gynhadledd, sef Junior Nevita o Gongo, yn ysbrydoliaeth i ni gyd. Cafodd Junior ei herwgipio pan ond yn ddeuddeg oed ac fe’i orfodwyd i ymladd. Pe na fyddai ef wedi ymladd, mi fyddai wedi cael ei ladd. Siaradodd â ni am rai o’r erchyllterau a brofwyd ganddo megis pan welodd goes ei ffrind gorau yn cael ei saethu a’i rhwygo oddi ar ei gorff a phan gafodd y gorchymyn i ladd menyw a oedd yn gweithio i’r gelyn. Roedd hi wir yn anodd credu fod gan rhywun mor hapus orffennol mor drist. Teimlad y grŵp oedd y dylsai Junior ddod i Gymru er mwyn siarad gyda disgyblion ysgol a myfyrwyr am y profiad o fod yn filwr blentyn. Yn aml, rydym yn anghofio pa mor ffodus yr ydym i fyw mewn gwlad heddychlon i gymharu â’r hyn sydd yn digwydd yng ngwledydd eraill. Mae ymweliad Junior â Chymru bellach wedi’i threfnu.

Carem ddiolch i Eurfyl Lewis o’r Urdd am ein gwneud yn ymwybodol o’r gynhadledd. Diolch hefyd, i Rhun a Ffion am fod yn gwmni gwych i ni yn ystod y gynhadledd ac yn olaf, i Jane Harries, Ysgrifenyddes Cymdeithas y Cymod, am fod mor barod i fynychu’r gynhadledd gyda ni ac am ddangos ymddiriedaeth ynom yn ystod y daith.

Teimla’r ddau ohonom fod y gynhadledd wedi bod o fudd i ni fel pobl ifanc, am ei fod wedi bod yn agoriad llygad i ni ac wedi’n gwneud ni yn bobl mwy eangfrydig. Edrychwn ymlaen at gael hybu dibenion Cymdeithas y Cymod o fewn ein gwlad. Mi wnaiff yr atgof yma aros yn y cof am amser hir i ddod.