Lansio Maniffesto Heddwch ar gyfer Etholiadau Senedd Mai

Mae Cymdeithas y Cymod wedi lansio ei maniffesto Heddwch ar gyfer etholiadau Senedd Mai sy’n galw ymgeiswyr a llywodraeth newydd Cymru i ystyried rôl heddwch yn ein cymdeithas a sut y gallai weithio dros heddwch gryfhau ein cymunedau.

[SCROLL DOWN FOR ENGLISH]

Mae Cymdeithas y Cymod eisiau gweld Cymru deg a chydradd i bob un o drigolion ein cenedl. Dyma ein Maniffesto Heddwch ar gyfer etholiadau’r Senedd 2021:

I gyd-fynd â’r Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 rydym yn galw ar bleidiau gwleidyddol i fabwysiadu ein pwyntiau gweithredu er mwyn creu Cymru sy’n gweithredu dros heddwch a fydd yn creu Cymru deg a chydradd i bob un o drigolion y genedl.

Ceir wyth pwynt gwahanol yn y maniffesto sy’n edrych ar amrywiaeth o bynciau o heddychiaeth yn ein cymdeithas i ddylanwad Cymru ar drais byd eang. Dyma grynodeb o’r wyth pwynt gweithredu mae’r gymdeithas yn galw ar lywodraeth newydd Cymru i’w hystyried:

 1. Militariaeth yn ein hysgolion
 2. Cwricwlwm Newydd
 3. Hyrwyddo Heddwch
 4. Arallgyfeirio’r diwydiant arfau
 5. Amgueddfa Filwrol / Dinas Heddychlon
 6. Cymru a’r Byd
 7. Gwaharddiad ar Arfau Niwclear
 8. Dad-filtareiddio ein tir

Dyma Gadeirydd y gymdeithas Rhun Dafydd yn esbonio pam aethpwyd ati i greu maniffesto heddwch;

“Pwrpas maniffesto yw dechrau’r ddeialog am ddulliau di-drais yng Nghymru â’n haelodau seneddol er mwyn i ni ddechrau’r broses o greu cenedl sy’n gweithredu dros heddwch ym mhob agwedd o fywyd.”

Ychwanega;

“Mae’r maniffesto yn amlygu nifer o wendidau yn ein perthynas ni â thrais. Mae’n anghredadwy i feddwl bod plant mor ifanc â 16 dal yn cael ei recriwtio i’r fyddin er nad yw’n bosib iddynt brynu gemau cyfrifiadurol sy’n eu galluogi nhw i fod yn filwyr tan eu bod yn 18.”

Is-gadeirydd y gymdeithas, Laura Karadog, sy’n cytuno gan nodi

“Dyma wyth cam clir, ymarferol a chadarnhaol y gallai ein harweinwyr yng Nghymru fynd ati i’w gweithredu, a thrwy hynny osod ein cenedl ar lwybr tuag at ddyfodol mwy heddychlon a gwyrddach er lles Cymru a’r byd.”

Camau nesaf y maniffesto bydd dechrau trafodaeth gydag ymgeisiwyr o’r pleidiau gwleidyddol yn y Senedd. Mae modd cymryd a rhannu’r maniffesto ar ein cyfryngau cymdeithasol. Rydym yn galw ar unigolion a sefydliadau yng Nghymru i gefnogi neges y maniffesto ac edrych ar sut gallwn greu Gymru sy’n credu mewn a gweithredu dros Heddwch.

  >GWELER Y MANIFFESTO LLAWN YMA<

 

 

ENGLISH:

Cymdeithas y Cymod, the Fellowship of Reconciliation in Wales has launched its Manifesto for Peace for the May Parliamentary elections calling on candidates, and the new Welsh Government, to consider the role of peace in our society and how working for peace could strengthen our communities.

Cymdeithas y Cymod wants to see a Wales which is fair and equal for all of our nation’s people. Here is our Manifesto for Peace for the 2021 Parliamentary elections. We call on candidates, and the new Welsh Government, to consider the role of peace in our society and how working for peace could strengthen our communities.

In line with the Future Generations Wellbeing (Wales) Act 2015, we call upon the political parties to adopt our action points in order to create a Wales which works for peace that will create a fair and equal Wales for all the inhabitants of the nation.

There are eight different points in the manifesto that discuss how pacifism in Welsh society can have an impact on global violence.  Here is a summary of the eight areas of action the Fellowship is calling on the new Welsh Government to consider:

 1. Militarism in our schools
 2. The New Curriculum
 3. Promoting Peace
 4. Diversification of the Arms industry
 5. The Military Museum / A Peaceful City
 6. Wales and the World
 7. Prohibition on Nuclear Weapons
 8. Demilitarising our land

Cymdeithas y Cymod’s Chair explains why create a Manifesto for Peace:

“The purpose of the manifesto is to begin a dialogue about non-violence  in Wales with our parliamentary members so that we can begin the process of creating a nation that acts for peace in all aspects of life.

“The manifesto highlights a number of areas where violence prevails. It’s unbelievable to think that children as young as 16 are still being recruited into the army even though they can’t buy computer games until they are 18 that allow them to be a soldiers. ”

Laura Karadog who is Vice Chair of the Fellowship is in agreement and adds:

“Here are eight clear, practical and positive steps that our leaders in Wales could take forward, thereby setting our nation on a path to a more peaceful and greener future for the benefit of Wales and the world.”

The next steps for the manifesto will be to start a debate with parliamentary candidates and political parties. It can shared on social media. We are calling on individuals and organizations in Wales to support the manifesto message and look at how we can create a Wales that believes and acts for Peace.

END

Editorial Notes
Cymdeithas y Cymod – The Fellowship of Reconciliation is part of IFOR                (The International Fellowship of Reconciliation) a peace movement which has branches all over the world and here in Wales. Members are conscientious objectors to war and violence. We believe in non-violent methods of conflict resolution and in working for peace.


SEE Full Manifesto HERE