Ymaelodi

Os hoffech ymuno â Chymdeithas y Cymod yng Nghymru, dewiswch naill ai lenwi’r ffurflen isod a thalu drwy PayPal, neu printiwch a llenwch y ffurflen ymaelodi a’i hanfon atom â siec.

Tanysgrifio Arlein

Ni chodir tâl ar ieuenctid o dan 25 mlwydd oed, ac nid oes rhaid wrth dâl aelodaeth o gwbl. Os nad ydych yn gymwys i dalu ffi aelodaeth cwblhewch CAM 1 yn unig isod.

I’r rhai sy’n gymwys i dalu ffi aelodaeth mae angen i chi gwblhau’r ddau gam.

CAM 1:

Gwnewch nodyn, neu gopïwch y cyfeirnod canlynol i’ch clipfwrdd: 65036

Cwblhewch y Ffurflen Ymaelodi isod, gan osod y Cyfeirnod uchod ym mlwch Cyfeirnod y ffurflen, ac yna gwasgwch ar y botwm Anfon.

CAM 2:

Llenwch y blychau islaw Tanysgrifio trwy PayPal gan osod y Cyfeirnod o CAM 1 yn y blwch Cyfeirnod. Bydd hyn yn ein helpu i gysylltu’r ffurflen gyda’r taliad PayPal. Yna cliciwch ar y botwm Tanysgrifiwch i’ch trosglwyddo i PayPal i dalu. Os nad oes gennych gyfrif PayPal eisoes bydd angen i chi greu un.

Ffurflen Ymaelodi Cymdeithas y Cymod
Er mwyn ychwanegu Rhodd Cymorth at eich cyfraniad, mae'n rhaid i chi roi tic yn y blwch uchod. Bydd hyn yn ychwanegu 25c o Rodd Cymorth at bob £1 yr ydych yn ei gyfrannu. Rhowch wybod i Gymdeithas y Cymod os ydych am ganslo'r datganiad, os ydych am newid eich enw neu gyfeiriad eich cartref, neu os nad ydych bellach yn talu digon o dreth ar eich incwm a/neu'ch enillion cyfalaf.
Fformat: dd-mm-bbbb (dydd-mis-blwyddyn)
Mae angen i chi osod y cyfeirnod sy'n ymddangos uwchlaw'r ffurflen hon yn y blwch uchod, ac ar fanylion y taliad PayPal. Bydd yn helpu ni i gysylltu'r ffurflen â'r taliad.

Tanysgrifio trwy PayPal

Mae tanysgrifiadau trwy PayPal yn adnewddu yn flynyddol, ond mae modd canslo’r tanysgrifiad ar unrhyw adeg.

Opsiynau Aelodaeth
Cyfeirnod

Os ydych am ganslo eich tanysgrifiad ar unrhyw adeg cliciwch ar y botwm Dad-danysgrifio isod, a dilynwch gyfarwyddiadau PayPal.


Eisiau Ymaelodi trwy’r post?

I ymuno â Chymdeithas y Cymod, printiwch y ffurflen ymaelodi a’i hanfon efo siec. Ar y ffurflen hon mae modd cwblhau manylion Gorchymyn Banc os am dalu’n rheolaidd.

Eleri Davies
Ysgrifennydd Aelodaeth
99 Baldwins Lane
Croxley Green
Rickmansworth
Herts
WD3 3LT

Mae tâl aelodaeth am flwyddyn yn £20 i deulu, a £15 i unigolyn.  Ni chodir tâl ar ieuenctid o dan 25 mlwydd oed, a nid oes rhaid wrth dâl aelodaeth o gwbl os oes gennych anawsterau ariannol.

Os ydych am dalu gyda siec, gwnewch yn daladwy i ‘Cymdeithas y Cymod’ os gwelwch yn dda.