Cynhadledd Ysgolion Heddwch, 9 Tachwedd, 2020

Roedd cynhadledd Ysgolion Heddwch eleni, a drefnwyd gan Ganolfan Materion Rhyngwladol Cymru ar 9 Tachwedd, yn wahanol iawn i ddigwyddiadau’r gorffennol. Un o brif nodweddion cynadleddau ysgolion heddwch fel arfer yw’r egni a’r cyffro a ddaw yn sgil dod â phobl ifanc at ei gilydd, wrth iddynt rannu syniadau a deunyddiau, a chymryd rhan mewn gweithgareddau. Eleni digwyddodd popeth o fewn cyfnod o 3 awr dros Swm. Roedd yn amhosibl i rai ysgolion ymuno oherwydd problemau technegol neu ymarferol, a dim ond dwy ysgol a lwyddodd i sicrhau presenoldeb plant a phobl ifanc ar-lein.

Er gwaethaf yr heriau hyn, roedd y digwyddiad yn ysbrydoledig – yn bennaf oherwydd y cyflwyniadau a’r syniadau a rannwyd gan ysgolion a phobl ifanc. Thema gyffredinol y gynhadledd oedd ‘Dathlu Heddychwyr Ifanc’. Cawsom gyflwyniad ysbrydoledig i’r gynhadledd gan Mererid Hopwood, yna  amlinellodd Jan Ruzicka o’r Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol yn Aberystwyth, gyfraniad David Davies Llandinam a’i chwiorydd Margaret a Gwendoline fel tangnefeddwyr a rhyngwladolwyr. Rhannodd Ysgol Parc y Tywyn (cynradd) ac Ysgol Dyffryn Aman (uwchradd) rai o’r gweithgareddau a gyflawnwyd ganddynt yn ystod eu taith i ddod yn ysgol heddwch.   Yna cawsom gyflwyniad am waith trawsgwricwlaidd Ysgol Acrefair (cynradd – Wrecsam) ar y Nod Datblygu Cynaliadwy16, lle cysyllton nhw waith am ddognau rhyfel â’r argyfwng bwyd a ddaeth yn sgil y rhyfel presennol yn Yemen a phrofiadau teuluoedd yn eu cymuned eu hunain sydd yn gorfod defnyddio banciau bwyd. Enillodd Ysgol Tirdeunaw (cynradd – Abertawe) eu gwobr Ysgolion Heddwch Lefel 1. Yn ystod y gynhadledd clywsom hefyd gan rai pobl ifanc ysbrydoledig unigol: Leah Sier, Ymddiriedolwraig ifanc y Sgowtiaid yng Nghymru a oedd newydd ddychwelyd o Gynhadledd Heddwch Ieuenctid Byd-eang yn Nhwrci; hefyd Jac Sollis a Ffion Griffith, sydd wedi sefydlu ‘Cymod Ifanc’, fforwm ieuenctid ar gyfer tangnefeddwyr ifanc.

Mae sylwadau a wnaed ar y diwedd ac ar ôl y gynhadledd yn awgrymu y cyflawnwyd y nod o ddathlu tangnefeddwyr ifanc ac ysbrydoli ein gilydd. “Syniadau arbennig heddiw, da iawn i bawb! Rwy wedi cael fy ysbrydoli!” meddai un cyfranogwr. Dywedodd ysgol sydd newydd gychwyn ar eu taith fel ysgol heddwch: “Diolch yn fawr iawn i bawb sydd wedi cyflwyno. Mae wedi bod yn fore hynod ysbrydoledig ac ni allwn aros i ddechrau.” Gobeithio y medrwn gwrdd wyneb yn wyneb y flwyddyn nesaf, gan gefnogi pobl ifanc i ddod i adnabod ei gilydd ac i rwydweithio dros heddwch.

Mae’r holl gyflywniadau o’r gynhadledd i’w gweld yma: https://padlet.com/ejharries/fzeyf4rcjb0gyytk